VIP福利
主页 > 建站问题 > 标签调用 > pb模板怎样循环调用二级栏目下的三级栏目

pb模板怎样循环调用二级栏目下的三级栏目

pb模板 怎样循环调用二级栏目下的三级栏目? 参考代码 {pboot:nav num=10  parent={sort:tcode}}{pboot:2nav parent=[nav:scode]}    div class="col-item"      div class="panel"         div class="tit" a href="[2nav:link]" class="more"更多/a span[2nav:name]/span /div        ul class="list […]pb模板怎样循环调用二级栏目下的三级栏目?

参考代码

{pboot:nav num=10  parent={sort:tcode}}

{pboot:2nav parent=[nav:scode]}

    <div class="col-item">

      <div class="panel"> 

        <div class="tit"> <a href="[2nav:link]" class="more">更多</a> <span>[2nav:name]</span> </div>

        <ul class="list-1">{pboot:list scode=[2nav:scode]  num=8 order=sorting}

          <li><a href="[list:link]">[list:title]</a><span>[list:date style=Y-m-d]</span></li>

          {/pboot:list}

        </ul>

      </div>

    </div>{/pboot:2nav}    

{/pboot:nav}

 


说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!