VIP福利
主页 > 建站问题 > 织梦技巧 > dedecms判断是否缩略图图片是否为空

dedecms判断是否缩略图图片是否为空

有时候我们在织梦模板中对文章有缩略图的就显示缩略图,没有缩略图就换个样式,不让它显示为暂无缩略图。 方法一: 1 {dede:field.litpic runphp= yes } 2 3 if (@me == /images/defaultpic.gif )@me = ; else @me = div class=picimg src=@me class=PicLoad maxwidth=600px//div ; 4 5 {/dede:field.litpic} 方法二: 1 {dede:field na […]有时候我们在织梦模板中对文章有缩略图的就显示缩略图,没有缩略图就换个样式,不让它显示为"暂无缩略图"。

方法一:

1 {dede:field.litpic runphp="yes"}
2  
3 if(@me == '/images/defaultpic.gif')@me = "";else @me = "<div class='pic'><img src='@me' class='PicLoad' maxwidth='600px'/></div>";
4  
5 {/dede:field.litpic}

方法二:

1 {dede:field name='array' runphp='yes'}
2 @me = (@me['litpic'] == '/images/defaultpic.gif' "" "<div class='image_frame'><a href='{@me['arcurl']}'><img src='{@me['litpic']}'></a></div>");
3 {/dede:field}


共有 条评论