VIP福利
主页 > 建站问题 > 织梦技巧 > DEDECMS相关文章以关键字相关的修改方法

DEDECMS相关文章以关键字相关的修改方法

DEDE的相关文章完全不相关,有朋友在DEDE官方放出根据TAG显示相关文章,也是很不错,可惜我在根据那边文章改DEDE代码后老是不行,可能是能力有限,当然也有可能是代码有问题 现在终于出了解决办法: 1 在 inc_functions.php 最后?前 加上 //查询指定栏目里包含相应关键字的文章,并列出 //参数说明:$showImg 是否显示缩略图,0表示不显示,1表示显示 // $titleLen 标题长度,0表示无限 // $rowCount 输出行数,0表示无限 // $typeid 栏目ID […]DEDE的相关文章完全不相关,有朋友在DEDE官方放出根据TAG显示相关文章,也是很不错,可惜我在根据那边文章改DEDE代码后老是不行,可能是能力有限,当然也有可能是代码有问题 

现在终于出了解决办法: 

1 在 inc_functions.php 最后?>前 加上 

//查询指定栏目里包含相应关键字的文章,并列出 
//参数说明:$showImg 是否显示缩略图,0表示不显示,1表示显示 
// $titleLen 标题长度,0表示无限 
// $rowCount 输出行数,0表示无限 
// $typeid 栏目ID,0表示所有栏目 
// $keyWord 关键字,字符串 
function ShowKeyWordArc($showImg,$titleLen,$rowCount,$typeid,$keyWord){ 
$dsql = new DedeSql(false); 
$sql = TypeGetSunID($typeid,$dsql); 

//关键字分词技术 
$ks = explode(" ",$keyWord); 
foreach($ks as $k){ 
$k = trim($k); 
if ($k!="") { 
$kwsqlarr[] = " (xkzzz_archives.title like '%$k%') "; 
//$kwsqlarr[] = " (xkzzz_archives.keywords like '%$k%') "; //如果需要相关到其它文章的关键字,解除此行注释 


$where = implode(' OR ',$kwsqlarr); 

$sql="Select tp.namerule,tp.typedir,xkzzz_full_search.aid,xkzzz_full_search.url,xkzzz_archives.* From xkzzz_full_search left join xkzzz_archives on xkzzz_full_search.aid=xkzzz_archives.ID left join xkzzz_arctype tp on xkzzz_archives.typeid=tp.ID where {$sql} and ((xkzzz_archives.title like '%".$keyWord."%') or $where) order by xkzzz_full_search.aid desc"; 
$dsql->SetQuery($sql); 
$dsql->Execute(); 
$ss=""; 
$i=0; 
while($row=$dsql->GetObject()){ 
$url=GetFileUrl($row->ID,$row->typeid,$row->senddate,$row->title,$row->ismake,$row->arcrank,$row->namerule,$row->typedir,$row->money); 
if ($showImg==0){ 
$ss=$ss."<LI><a href='".$url."' target=_blank>"; 
if ($titleLen!=0) $ss=$ss.cn_substr($row->title,$titleLen); 
else $ss=$ss.$row->title; 
$ss=$ss."</A></LI>"; 
}else{ 
$ss=$ss."<LI><span class='sjdqimggl'><a href='".$url."' target=_blank>";

if ($row->litpic!="") $ss=$ss."<img src='".$row->litpic."' alt='".$row->title."' />"; 
else $ss=$ss."<img src='/images/titl.gif'/>"; 
$ss=$ss."</a></span><span class='sjdqtxttl'><a href='".$url."' target=_blank>"; 
if ($titleLen!=0) $ss=$ss.cn_substr($row->title,$titleLen); 
else $ss=$ss.$row->title; 
$ss=$ss."</A></span></LI>"; 

$i++; 
if (($rowCount!=0)&&($i>=$rowCount)) return $ss; 

return $ss; 

2 放在文章模板页内 
{dede:field name=’keywords’ function=’ShowKeyWordArc(0,32,10,0,”@me”)’/} 
就表示是取所有栏目内的相关文章(与当前文章的关键字相关),标题长度最大32,最多显示10条,不显示缩略图 

或 
{dede:field name=’keywords’ function=’ShowKeyWordArc(0,32,10,0,”高三 语文”)’/} 
可以找到标题里,含有“高三 语文”,或者含有“高三”或“语文”的文章 

例如,这一段: 

相关文章 
{dede:likeart titlelen=’24′ row=’10′} 

[field:textlink/]< > 
{/dede:likeart} 

就改成: 

相关文章 
{dede:field name=’keywords’ function=’ShowKeyWordArc(0,32,10,0,”@me”)’/} 

申明:这个函数不是我写的 
根据关键字来相关文章,就用户体验以及SEO来说都是非常好的 
但是唯一不好的地方就是生成静态的时候会慢很多,哈哈,服务器又要辛苦了

 

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!