VIP福利
主页 > 建站问题 > 织梦DEDECMS采集没有自动生成摘要和关键字的解决办法

织梦DEDECMS采集没有自动生成摘要和关键字的解决办法

织梦5.6采集到了内容,可没有自动生成摘要和关键字,关键字和摘要都是空的。
可能很多人都遇到了和我一样的问题,在论坛实在没找到好的解决办法,就自己动手去改改文件。废话不多说了。
下面是我的解决办法:

1、修改 include/dedecollection.class.php

//自动分析关键字和摘要  
preg_match("/<meta[\s]+name=['\"]keywords['\"] content=['\"](.*)['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr);  
preg_match("/<meta[\s]+content=['\"](.*)['\"] name=['\"]keywords['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr2);  
if(!isset($inarr[1]) && isset($inarr2[1]))  
{  
$inarr[1] = $inarr2[1];  

用下面一段代码替换上面的

//自动分析关键字和摘要  
preg_match("/<meta[\s]+name=['\"]keywords['\"] content=['\"](.*)['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr);  
preg_match("/<meta[\s]+content=['\"](.*)['\"] name=['\"]keywords['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr2);  
preg_match("/<meta[\s]+name=keywords content=['\"](.*)['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr3);  
if(!isset($inarr[1]) && isset($inarr2[1]))  
{  
$inarr[1] = $inarr2[1];  
}  
if(!isset($inarr[1]) && isset($inarr3[1]))  
{  
$inarr[1] = $inarr3[1];  

改了上面的, 还有另一个地方需要修改的

preg_match("/<meta[\s]+name=['\"]description['\"] content=['\"](.*)['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr);  
preg_match("/<meta[\s]+content=['\"](.*)['\"] name=['\"]description['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr2);  
if(!isset($inarr[1]) && isset($inarr2[1]))  
{  
$inarr[1] = $inarr2[1];  

用下面的代码替换掉上面的:

preg_match("/<meta[\s]+name=['\"]description['\"] content=['\"](.*)['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr);  
preg_match("/<meta[\s]+content=['\"](.*)['\"] name=['\"]description['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr2);  
preg_match("/<meta[\s]+name=description content=['\"](.*)['\"]/isU",$this->tmpHtml,$inarr3);  
if(!isset($inarr[1]) && isset($inarr2[1]))  
{  
$inarr[1] = $inarr2[1];  
}  
if(!isset($inarr[1]) && isset($inarr3[1]))  
{  
$inarr[1] = $inarr3[1];